Програми и проекти

 
Национална програма „Успяваме заедно“

 

Проект BG05M2ОP001-3.005-0004


ДГ “Велимира“ участва по проект BG05M2ОP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“, финансиран от оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от европейския съюз чрез европейските структурни и инвестиционни фондове :

• По дейност 2.1. Изплащане на такси на деца, чиито родители получават помощи по реда на правилника за прилагане на закона за социалното подпомагане( месечни, целеви и еднократни), по реда на наредба № РД 07- 5/ 2008 г. ( целеви за отопление съобразно вида отопление) и чрез фонд „Социална закрила“ (еднократни помощи)
• По дейност 3.2. Обучения на учители за придобиване на знания, умения и компетентности за прилагане на скрининг тест за ранно оценяване на потребностите на децата от 3 години до 3 години и 6 месеца, за определяне на риска от обучителни затруднения и за тяхната превенция.

НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“

Модул Е) „Площадки за обучение по безопасност на движението по пътищата“

Дейност І: Осигуряване на външна и вътрешна площадка (подвижна зона) за обучение по безопасност на движението по пътищата (БДП) в детските градини.

1. Външна площадка с размер 11 м х 6 м; с минимум 4  кръстовища

2. Вътрешна (подвижна) площадка с размер 5м х 4,45 м;

3. Оборудване и обзавеждане за външната и вътрешната площадки: – светофар; стоп палка; 12 сигнално-предпазни жилетки; комплект от 10 бр. пътни знаци; – 10 конуса;  детски велосипед; -детска каска за велосипедист. Комплектът от оборудването и обзавеждането се използва и за външните и за вътрешните площадки.

 

 НП „Успяваме заедно“

Модул 1: „Хубаво е в детската градина”

Дейностите по модула са приложими само за деца, които постъпват за първи път в детска градина и към техните родители. Финансирането е в размер на 2000 лв. По модула е допустимо изпълнението на следните дейности:

1. Изграждане на подкрепяща, приемна, безопасна, мултикултурна, интерактивна среда.

2. Създаване на условия за работа със семейната общност в рамките на детската градина.

3. Изработване и прилагане на ефективни мерки за осигуряване на плавен преход на детето от семейната среда към детската градина.

4. Организиране на събирания за споделяне на опит в рамките на детската градина, в т.ч. и със семейната общност.

 

НП „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование“

Закупуване на интерактивно мултимедийно оборудване или иновативен хардуер и софтуер за институциите от системата на предучилищното образование.

 

Проект „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“

Дейност 1 „Подкрепа за професионално израстване и развитие на професионалните умения на педагогически специалисти чрез обучения

–          Всички педагогически специалисти са включени в дейност 1

Дейност 2. „Подкрепа на педагогическите специалисти за участие в процедури за придобиване на професионално-квалификационни степени, включително провеждане на подготвителни курсове за придобиване на пета и четвърта професионално-квалификационна степен“

–          9 педагогически специалисти включени в дейност 2

 

НП „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“

Повишаване ефективността на публичните разходи за образование чрез оптимизиране

на вътрешната структура на персонала в институциите от системата на предучилищното и

училищното образование. Повишаване на привлекателността на учителската професия.

Предоставят се допълнителни средства за изплащане на обезщетения на персонала при намаляване на числеността на персонала поради промяна в структурата и състава му, както и обезщетенията при прекратяване на трудовите правоотношения на друго основание. Финансират се и обезщетения на персонала в резултат на преструктурирането на мрежата чрез закриване или преобразуване на институции от системата на предучилищното и училищното образование.

Подпрограма „Проектиране и изграждане на нови детски площадки и/или ремонти и сертифициране на съществуващи такива, облагородяване на дворни пространства в общинските детски градини“

Предоставяне на средства за ремонт и сертифициране на 2 площадки в двора на ДГ „Велимира“

 

Схеми „Училищен плод, училищно мляко

Предоставяне на плодове и зеленчуци, мляко и млечни продукти в учебните заведения.

Проект за предоставяне на средства за подпомагане  физическото възпитание и спорта

Определяне на средства за физическа активност, физическо възпитание, спорт и спортно-туристическа дейност на деца и учащи в институциите в системата на предучилищното и училищно образование и във висшите училища.