Обучения и квалификации

 
Предстоящи квалификации през 2024 година:

 

„Училище в облака: администриране и управление“ – 13-15.03.2024 г.

Обучаваща организация – „Център за творческо обучение“

Участвали в квалификационния курс – 2 педагогически специалиста.

 

„Интерактивни технологии и техники в обучението по БДП” в детската градина –  28–29.02.2024 г.

Обучаваща организация – „Дидаско груп“ ЕООД

Участвали в квалификационния курс – 3 педагогически специалиста.

 

„Актуални проблеми на обучението и възпитанието по БДП в СУ и детската градина“ –  28–29.02.2024 г.

Обучаваща организация – „Дидаско груп“ ЕООД

Участвали в квалификационния курс – 9 педагогически специалиста.

 


Проведени квалификации през 2023 година:

„Първа долекарска помощ при деца“ – 21-22.10.2023 г.

Обучаваща организация – „Евроклас Консулт“

Участвали в квалификационния курс – 16 педагогически специалиста.

 

„Адаптация на деца, постъпващи в общински детски градини” – обучение в периода 22.04 – 01.05.2023 г.

Обучаваща организация – Евроклас консулт прим

Участвали в квалификационния курс – 16 педагогически специалиста.

 


Проведени квалификации през 2022 година:

 

„Управление на знанието и Управление на промяната в образователната институция. Изисквания. Обхват. Последователност по управление“ – 01.12.2022 г.

Обучаваща организация – „Качество в образованието“

Участвали в квалификационния курс – 3 педагогически специалиста.

 

„Внедряване и поддържане на политика по управление на качеството за образователни институции“ – 29.11.2022 г.

Обучаваща организация – „Качество в образованието“

Участвали в квалификационния курс – 3 педагогически специалиста.

 

„Превенция на гнева и агресивното поведение“ – 26.11.2022 г.

Обучаваща организация – Евроклас консулт.

Участвали в квалификационния курс – 18 педагогически специалиста.

 

„Семейството и Детската градина – едно възможно партньорство” – 19.11.2022 г.

Обучаваща организация – Евроклас консулт прим.

Участвали в квалификационния курс – 18 педагогически специалиста.

 

„Музиката в Монтесори средата за деца 3-6 години“ – 29.10 – 13.11.2022г.

Обучаваща организация – Нов Български университет

Участвали в квалификационния курс – учител по музика в детската градина.

 

„Мястото и ролята на помощник-възпитателя в екипната подкрепа към детето и групата при прилагане на Монтесори педагогика в ДГ“ – 29-30.10.2022г.

Обучаваща организация – ТОТАЛ КОНСУЛТ ЕООД

Участвали в квалификационния курс – осем помощник-възпитатели.

 

“Обучение, основано на опита – нови материали и презентации при прилагане на Монтесори метода в образователния процес“

„Подходи към деца с дезадаптивно поведение в класната стая“ – 22.-23.10.2022г.

Обучаваща организация – ТОТАЛ КОНСУЛТ ЕООД

Участвали в квалификационния курс – четирима учители и директор.

 

„Методика на обучението на децата и учениците по БДП“ – месец октомври 2022г.

Обучаваща организация – Русенски университет “Ангел Кънчев“ – Център за продължаваща квалификация.

Участвали в квалификационния курс – един учител.

 

„Интерактивни технологии и техники в обучението по БДП“ – октомври 2022г.

Обучаваща организация – Русенски университет “Ангел Кънчев“ – Център за продължаваща квалификация.

Участвали в квалификационния курс – четири педагогически специалиста.

 

„Водене и съхранение на задължителната училищна документация – изисквания на ЗПУО и ДОС за информацията и документите за системата на предучилищното и училищно образование“ – 20.09.2022г.

Обучаваща организация – Клет България ООД

Участвали в квалификационния курс – двама педагогически специалиста.

 

„Мотивация. Екипност.Лидерство. Конторол на професионалния стрес при управление на образователната институция“ – 09 – 11.08.2022г.

Обучаваща организация – НЦПКПС

Участвали в квалификационния курс – директор.

 

Монтесори уъркшоп с лектор д-р Мария Козелкова – 25-26.06.2022 г.

Обучаваща организация – Нов Български университет

Участвали в обучението – 10 педагогически специалиста.