Държавни образователни стандарти

 

При осъществяване на образователно-възпитателния процес екипа в детската градина се ръководи от НАРЕДБА № 5 от 03.06.2016 г. за предучилищното образование Обн. – ДВ, бр. 46 от 17.06.2016 г., в сила от 01.08.2016 г. издадена от министъра на образованието и науката.

При организиране на образователно-възпитателния процес в детската градина се осигурява среда за учене чрез игра, съобразена с възрастовите особености и гарантираща цялостното развитие на детето, както и възможности за опазване на физическото и психическото му здраве.

В детската градина се полагат основите за учене през целия живот и се осигурява физическото, познавателното, езиковото, духовно – нравственото, социалното, емоционалното и творческото развитие на децата.

Създават се условия за:

  • цялостно развитие на детската личност;
  • придобиване на съвкупност от компетентности – знания, умения и отношения, необходими за успешното преминаване на детето към училищното образование.

Държавни образователни стандарти по възрастови групи: