Документи

 
Стратегия за развитие 2020-2024 г.
Правилник за дейността на ДГ „Велимира“
 
Годишен комплексен план за дейностите в детската градина през учебната 2022-2023г.
Програмна система за учебната 2022-2023 г.
Етичен кодекс
Мерки за повишаване на качеството на образованието в ДГ „Велимира“ за учебната 2022-2023 г.
Програма за превенция на ранното напускане на деца
Програма за предоставяне на равни възможности и приобщаване на децата и учениците от уязвими групи на ДГ „Велимира“, гр. Пловдив
Седмично разпределение
Седмично разпределение по музика
Дневен режим
Политика на поверителност на личните данни
План за работата на комисията по БДП през учебната 2022/2023 г.
Процедура за реда и условията за подаване, разглеждане и решаване на предложения, жалби и сигнали