Документи

 
Стратегия за развитие 2020-2024 г.
 
Правилник за дейността на ДГ „Велимира“
 
Годишен комплексен план за дейностите в детската градина през учебната 2023-2024г.
Програмна система за учебната 2023-2024 г.
Етичен кодекс

Програма за превенция на ранното напускане на деца
Програма за предоставяне на равни възможности и приобщаване на децата и учениците от уязвими групи на ДГ „Велимира“, гр. Пловдив
Наръчник за родители за адаптация на децата в ДГ
Седмично разпределение
Седмично разпределение по музика
Дневен режим
Политика на поверителност на личните данни
План за работата на комисията по БДП през учебната 2023/2024 г.
Актуализация на план за действие 2023 година за безопасност на движението по пътищата
Процедура за реда и условията за подаване, разглеждане и решаване на предложения, жалби и сигнали