Документи

 
Стратегия за развитие 2020-2024 г.
Правилник за дейността на ДГ „Велимира“
Анекс към правилника за дейността
Модел за работа на ДГ „Велимира“ със семействата и децата в период на адаптация от семейната среда към детската градина
Анекс към правилника за дейността №2
Годишен комплексен план за дейностите в детската градина през учебната 2020-2021г.
Програмна система за учебната 2020-2021 г.
Седмично разпределение
Дневен режим
Мерки за повишаване на качеството на образованието в ДГ „Велимира“ за учебната 2020-2021 г.
Програма за превенция на ранното напускане на деца
Програма за предоставяне на равни възможности и приобщаване на децата и учениците от уязвими групи на ДГ „Велимира“, гр. Пловдив
Етичен кодекс
Политика на поверителност на личните данни
План за работата на комисията по БДП през учебната 2020/2021 г.
Актуализация на плана за действие по БДП през 2021 г.