Документи

 
Стратегия за развитие 2020-2024 г.
Правилник за дейността на ДГ „Велимира“
 
Годишен комплексен план за дейностите в детската градина през учебната 2021-2022г.
Програмна система за учебната 2021-2022 г.
Етичен кодекс
Мерки за повишаване на качеството на образованието в ДГ „Велимира“ за учебната 2021-2022 г.
Програма за превенция на ранното напускане на деца
Програма за предоставяне на равни възможности и приобщаване на децата и учениците от уязвими групи на ДГ „Велимира“, гр. Пловдив
Седмично разпределение
Дневен режим
Политика на поверителност на личните данни
План за работата на комисията по БДП през учебната 2021/2022 г.
Процедура за реда и условията за подаване, разглеждане и решаване на предложения, жалби и сигнали